Op ús eigen wize

sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer

EAN: 9789056153649
Publicatiedatum:  02-12-2015
Formaat: Hardback
Taal: fry
Hoogte: 171 mm
Breedte: 238 mm
Dikte: 24 mm
Gewicht: 752 gr
Aantal bladzijden: 232

   Leverbaar

Minderheidstalen en -kultueren moatte it faak ôflizze tsjin de oerhearsking fan dominante kultueren. By de fersprieding fan it kristendom wie meast gjin omtinken foar lytse talen, kultueren en folken, foaral net yn de perioade fan it Westerske kolonialisme. Yn de lêste 50 jier hawwe Afrikaanske kristenen heftich protestearre tsjin de antropologyske earmoed dy't dat harren oplevere hat.
Sy ûntdutsen yn it bibelboek Hannelingen fan de Apostels in folslein oare missionêre hâlding. Troch de analyze fan sân ferhalen besiket Hinne Wagenaar dy missionêre hâlding fierder op it spoar te kommen. Sa komt hy ta in teologyske basis foar tsjerke en spiritualiteit op in eigen wize. Net allinne foar Afrikaanske teology, mar likegoed om de kontoeren te jaan fan in Fryske teology.

ds. Hinne Wagenaar (Nijemardum, 1962) hat studearre yn Grins en New York. Hy wie dûmny foar bûtenlânske studinten yn Nederlân (1990-1997), dosint systematyske teology yn Kumba, Kamerûn (1998-2002), dosint missiology yn Grins (2002-2005) en dûmny fan de Protestantske Gemeente te Wurdum en omkriten (2002-2012). Sûnt 2012 is hy as pionier-predikant ferbûn oan it pioniersplak Nijkleaster en de gemeente Westerwert te Jorwert.

  EAN: 9789056153649
  Auteur: 
  Uitgever: 20 Leafdesdichten BV Bornmeer
  Publicatiedatum:   02-12-2015
  Formaat: Hardback
  Taal: fry
  Hoogte: 171 mm
  Breedte: 238 mm
  Dikte: 24 mm
  Gewicht: 752 gr
  Voorraad: Beschikbaar
  Aantal bladzijden: 232